Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja w Nadleśnictwie Polanów

Obiekty małej retencji nizinnej powstają w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.

 

- Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych – wyjaśnia Nadleśniczy Jacek Todys. -  Projekt obejmuje realizację działań z zakresu zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci suszy i pożarów, niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień poprzez rozwój systemów małej retencji, zarówno retencji zbiornikowej, jak również retencji na obszarach mokradłowych, a także realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji.

 

Na terenie Nadleśnictwa Polanów zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją trzech zadań. To:

- odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jacinki poprzez odbudowę zniszczonej (rozmytej) grobli ziemnej oraz wykonanie przelewu stałego o konstrukcji kamienno-drewnianej wraz z drewnianą kładką komunikacyjną nad przelewem; celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji wodnej na przyległych terenach leśnych;

- wykonanie grobli ziemnej i stałego przelewu na istniejącym śródleśnym rowie melioracyjnym w leśnictwie Wierzchlas w celu retencjonowania wody i jej stabilizacji na położonym powyżej zbiorniku (mokradle) oraz spowolnienia odpływu wód z mokradła;

- budowa na istniejących rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze dziewięciu progów zwalniających (zastawek) o konstrukcji kamienno-drewnianej oraz brodu drewniano-kamiennego. Celem przedsięwzięcia jest spowolnienie odpływu wód z terenów leśnych położonych powyżej wybudowanych obiektów oraz przeciwdziałanie erozji wodnej.

 

Ponadto na przełomie 2019 i 2020 r. zakończona została realizacja trzech innych przedsięwzięć związanych z budową obiektów małej retencji nizinnej. Wykonano dwa brody kamienno-drewniane w leśnictwie Żydowo. Dzięki temu umocniono istniejące  rowy śródleśne, kolidujące z wewnętrznymi drogami leśnymi oraz szlakami zrywkowymi dla zapewnienia prawidłowej komunikacji i spowolnienia odpływu wód z przyległych obszarów wodno-błotnych. Odbudowano zniszczony  próg drewniany położony na leśnym rowie melioracyjnym w leśnictwie Krąg w celu stabilizacji poziomu wody w położonym powyżej mokradle. Ponadto - w celu spowolnienia odpływu wody z przyległych obszarów leśnych - wykonano dodatkowo na rowie melioracyjnym dwie drewniane palisady. Odtworzono także zbiornik wodny (retencyjny) w leśnictwie Jacinki poprzez odbudowę grobli w miejscu przewężenia doliny (jaru), przez który przepływa rów melioracyjny oraz wykonanie przelewu stałego o konstrukcji kamienno-drewnianej wraz z bystrotokiem.

 

Przed nami roboty budowlane związane z wykonaniem na terenie leśnictwa Zacisze siedmiu brodów o konstrukcji kamienno-drewnianej w istniejących rowach śródleśnych kolidujących z wewnętrznymi drogami leśnymi oraz szlakami zrywkowymi wraz z wykonaniem przebudowy koryt rowów w obrębie wykonanych rowów. Tu, oprócz funkcji gospodarczej i komunikacyjnej, ważne jest przeciwdziałanie erozji wodnej rowów, w których wykonane zostaną brody.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku