Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Przewodniczącym Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku

Wybrano na kolejną kadencję nowe władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku. Z satysfakcją i dumą informujemy, że Przewodniczącym Oddziału został Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów.

Ponadto w Zarządzie zasiadają:  Sylwester Major  - Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Świerczyna); Ilona Cholewińska - Sekretarz (Nadleśnictwo Bobolice); Jarosław Staniszewski - Skarbnik (Nadleśnictwo Gościno); Hubert Napierała - Członek Zarządu (Nadleśnictwo Bobolice).

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Wagner – Przewodniczący (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku); Krzysztof Rudnik – Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Bytów); Anna Stachowiak – Sekretarz Komisji (RDLP w Szczecinku).

Polskie Towarzystwo Leśne stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników  w całym kraju.

W szeregach Towarzystwa działają leśnicy - naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.

Jednym z  podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.

Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. 

Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.

Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Obecnie Towarzystwo to ponad 5100 członków zgrupowanych w 19 oddziałach

Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają 1882 roku, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod obecną nazwą Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w 1946; rok później ukazał się kolejny numer Sylwana - wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.

 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego działa społecznie i jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1.   realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,

2.   reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

3.   przyjmowanie nowych członków,

4.   podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,

5.   zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,

6.   sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,

7.   zwoływanie Walnych Zebrań,

8.   tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,

9.   zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. o wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.   kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,

2.   zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,

3.   kontrola opłacania składek członkowskich,

4.   składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 26 sierpnia w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, za współpracę w minionej kadencji dziękował dotychczasowy Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinku – Tomasz Skowronek.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. Następnie uroczyście wręczono odznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

Nowy Przewodniczący Oddziału Jacek Todys dziękował za wybór i powierzone zaufanie.  – Przede mną nowe wyzwanie i wiele zadań, których chętnie się podejmę – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Jacek Todys. – Chcę postawić na dalszy rozwój działalności Oddziału  Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie działalności naukowej. Stoimy przed wieloma problemami, nad którymi musimy jako leśnicy pochylić się i szukać rozwiązań. To m. in. zamieranie buka na Pomorzu – musimy ustalić przyczyny tego zjawiska i znaleźć metody powstrzymania dalszej degradacji. To także wyzwania dla leśnictwa w świetle zmian klimatycznych – bo trzeba pamiętać, że my leśnicy kształtujemy gospodarkę leśną na 100 – 120 lat do przodu. To także konieczność  rozpoczęcia dyskusji nad zasobnością drzewostanów. Zależy mi również na większej integracji naszego środowiska – to również jedno ze stojących przede mną zadań. Podobnie, jak kontynuacja dotychczasowej działalności edukacyjnej Towarzystwa i promowanie pracy leśników wśród lokalnych społeczności.