Asset Publisher Asset Publisher

Pytania o przyszłość naszych lasów

Komisja   Europejska   opublikowała Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do  naszego życia”. To dokument, który ma ogromne znaczenie dla gospodarowania zasobami przyrodniczymi w kolejnych latach; można nawet mówić o kolejnych dekadach, które są przed nami.

 

Prowadzona jest w związku z tym ankieta,  która dotyczy unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej, oceny unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., przeglądu stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych oraz opracowania wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych do roku 2030.

 

- Temat ten jest dla całego społeczeństwa, w tym dla nas -  leśników polskich, niezwykle ważny, gdyż dotyczy przyszłości leśnictwa europejskiego, w tym modelu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej skutecznie od wielu lat realizowanej w naszym kraju – mówi Jacek Todys, nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów. - Proponowane przez Komisję Europejską objęcie ochroną ścisłą co najmniej 10% unijnych obszarów lądowych, (a w przypadku Polski nawet do 30%), ustanowienie korytarzy ekologicznych w ramach transeuropejskiej sieci Natura 2000, w konsekwencji może przynieść negatywny efekt, który będzie w przypadku naszego kraju oznaczał gwałtowne załamanie pozyskania drewna, utratę tysięcy miejsc pracy, falę bankructw przedsiębiorstw produkujących wyroby z drewna i innych podmiotów współpracujących z Lasami Państwowymi. Drewno krajowe stanie się towarem deficytowym, a zostanie zastąpione importowanym drewnem z krajów, gdzie gospodarka leśna nie podlega żadnym mechanizmom kontrolnym. W konsekwencji można się też spodziewać  ograniczenia dostępu do lasów dla społeczeństwa – o zbieraniu jagód, czy grzybów będzie można wówczas zapomnieć. To także pociąga za sobą wzrost zagrożenia pożarowego – podkreśla nadleśniczy.