Asset Publisher Asset Publisher

Zima w lesie. Nie próżnujemy – budujemy. Mała retencja na terenie Nadleśnictwa Polanów.

Na terenie Nadleśnictwa Polanów trwają prace budowlane związane z realizacją zadania w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.

 

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Projekt obejmuje realizację działań z zakresu zapobiegania powstawania lub minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich, jak  susza i pożary, niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia poprzez rozwój systemów małej retencji, zarówno retencji zbiornikowej, jak również retencji na obszarach mokradłowych, a także realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji.

 

- Zakres realizowanych aktualnie prac obejmuje wykonanie siedmiu brodów w istniejących rowach śródleśnych kolidujących z wewnętrznymi drogami leśnymi oraz szlakami zrywkowymi wraz z wykonaniem przebudowy koryt rowów w obrębie wykonywanych brodów – mówi Nadleśniczy Jacek Todys.

Brody zaprojektowano w konstrukcji kamienno-drewnianej poprzez ułożenie obrobionego kamienia o grubości około 30-50 cm w ramie z belek drewnianych. Brody nr 1-5 zostaną wykonane w miejscach zjazdów z wewnętrznej drogi leśnej na leśne szlaki zrywkowe, zaś brody nr 6 i 7 wykonane zostaną na przecięciu (kolizji) rowu z istniejącą wewnętrzną drogą leśną.

 

Najazdy na brody zostaną wykonane z prefabrykowanych płyt betonowych zabezpieczających zarówno istniejącą drogę, jak i teren pomiędzy drogą a brodem przed rozjeżdżeniem wskutek ruchu ciężkiego transportu kołowego.

 

W osi brodów zostaną wykonane koryta biologiczne umożliwiające przepływ przez nie wody przy niskich stanach. W ramach prac związanych z wykonaniem brodów wykonana zostanie również przebudowa odcinkowa istniejących rowów w celu zapewnienia odpowiednich warunków przepływu wody. W obrębie projektowanych brodów zostaną wykonane lokalnie umocnienia w formie narzutów kamiennych. Ponadto w lokalizacji projektowanych brodów nr 1, 4, 6 i 7 rozebrane zostaną istniejące przepusty.