Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronione

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Polanów znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu utworzone na mocy Uchwały nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Na-rodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49), podtrzymane rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Zach. z 1999 r. Nr 7 poz. 71).

 

„Okolice Polanowa” – obszar ten obejmuje fragment rzeki Grabowej na północ
od Polanowa oraz tereny na wschód od doliny, położenie pomiędzy miejscowościami: Polanów – Wieleń – Rochowo. Charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem, na który składają się liczne wzniesienia, pagórki i wąwozy porośnięte świerczynami oraz drzewostanami liściastymi, najlepiej zachowanymi i najmniej przekształconymi na terenie gminy. Obiekt należy jednocześnie do najlepiej zachowanych i najmniej przekształconych działalnością człowieka terenów Nadleśnictwa.

 

„Okolice Żydowo – Biały Bór" – obszar został utworzony w celu ochrony krajobrazu pofałdowanego terenu młodoglacjalnego wraz z dużą liczbą zagłębień wypełnionych wodą w postaci jezior, drobnych zbiorników wodnych i torfowisk.