Aktualności Aktualności

Powrót

NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR

NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR

 

Na podstawie Zarządzenia nr18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Szczecinku z dnia 19.06.2020 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy

w biurze i w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję

Lasów Państwowych w Szczecinku (DO.1101.15.2020).

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POLANÓW

OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY

NA STANOWISKO PRACY:

KONSERWATOR

I. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Polanów (RDLP Szczecinek)

ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów tel. 94 318 82 37

e-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl

Adres strony internetowej: www.polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

II. Adresaci naboru:

W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy aktualnie zatrudnieni w PGL LP oraz

osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku,

w związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej.

III. Wymagania obligatoryjne:

● wykształcenie co najmniej zawodowe o profilu technicznym, mechanicznym (znajomość

podstaw elektryki, mechaniki, prac malarskich i porządkowych), staż pracy minimum 3 lata,

● posiadanie prawa jazdy (kategoria B),

● dobry stan zdrowia, w tym brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

IV. Wymagania dodatkowe (preferowane):

● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

● uprawnienia elektroenergetyczne – SEP do 1 kV w zakresie obsługi i konserwacji dla urządzeń,

instalacji i sieci z Grupy 1,

● uprawnienia w zakresie obsługi spawarki,

● uprawnienia palacza c.o.

● kurs, uprawnienia oraz doświadczenie w pracy pilarką i wykaszarką,

● doświadczenie w wykonywaniu drobnych napraw oraz obsługi maszyn i urządzeń,

● umiejętność dobrej organizacji pracy,

● łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

● uczciwość, sumienność, punktualność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

● umiejętność wykonywania powierzonych czynności, w tym określonych w instrukcjach

w zakresie obsługi, przeglądów itp.

 

V. Zakres czynności:

w szczególności:

● wykonywanie drobnych prac naprawczo-remontowych na terenie obiektów nadleśnictwa

oraz drobnych prac elektrycznych (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów,

żarówek, itp.),

● wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa

kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie

instalacji, itp.),

● wykonywanie prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym (umiejętność

gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku,

podstawowe umiejętności malarskie),

● wykonywanie prac naprawczych związanych ze sprzętem biurowym (naprawa biurek, krzeseł,

szafek itp.),

● obsługa maszyn ogrodniczych w zależności od potrzeb,

● drobne naprawy i konserwacja infrastruktury turystycznej (wiaty, kosze, ławki, itp.),

● wykonywanie prac związanych z obsługą kotłowni,

● prowadzenie magazynu nadleśnictwa,

● wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem Nadleśnictwa w materiały i in.

● wykonywanie innych poleceń przełożonego (sekretarza nadleśnictwa).

5. Wymagane dokumenty:

● List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem ze wskazaniem danych

kontaktowych, np. nr telefonu, adres e-mail

● Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (zał. nr 1),

● Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Polanów (zał. nr 2),

● kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i kwalifikacji, w tym kopia

prawa jazdy.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznych podpisem z adnotacją „za

zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na

stanowisko konserwatora” w terminie ostatecznym do dnia 30 lipca 2021 roku osobiście w

sekretariacie Nadleśnictwa Polanów, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do

1500 lub przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres: Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12,

76-010 Polanów.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu do sekretariatu

Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne dostarczone/przesłane do Nadleśnictwa po terminie

wskazanym jako ostateczny, nie będą podlegały procedurze naboru.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty

zostaną usunięte.

VII. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w dwóch etapach:

● Wstępny wybór ofert kandydatów, spełniających wymagania formalne,

● Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w pierwszym etapie (powiadomienie

za pomocą danych kontaktowych wskazanych przez kandydata).

Nadleśnictwo Polanów zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy

zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo powiadomienia wyłącznie

wybranego kandydata o podjętej decyzji w sprawie zatrudnienia, bez podania uzasadnienia

wyboru pozostałym kandydatom naboru.

VIII. Informacje dodatkowe:

● Nadleśnictwo Polanów:

- nie zwraca kosztów związanych z naborem,

- nie zapewnia mieszkania służbowego,

- zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny,

- po zakończeniu naboru, oferty odrzucone i te , które wpłynęły po terminie wskazanym jako

ostateczny, będzie można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane, po upływie

14 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

- kontakt w sprawie naboru – specjalista ds. pracowniczych tel. 94/ 318 82 37

lub IP 11 24 131.


Nadleśnictwa i inne

 

Polecamy Polecamy