Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Polanów, Klonowa 12, 76-010 Polanów.

Wejście do budynku znajduję się po prawej stronie najbardziej wysuniętego skrzydła budynku w stronę parkingu. Od wyznaczonego miejsca parkingowego dla Niepełnosprawnych należy przejść lekko w prawo 12 kroków pokonać 3 stopnie wówczas po pokonaniu 14 kroków znajdziemy się przed wejściem głównym. Od wejścia głównego dzieli nas 11 kroków na wprost do sekretariatu.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim możliwe jest wejście od strony frontowej przygotowanym podjazdem po prawej stronie głównego ciągu komunikacji pieszej prowadzącej do siedziby Nadleśnictwa.

Do siedziby można się dostać również za pomocą wejścia służbowego z lewego boku i po środku budynku, lecz jest ono niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).

Miejsce dla Niepełnosprawnych wyznaczone jest na wprost szczytu najbardziej wysuniętego skrzydła budynku w stronę parkingu.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, na wprost usytułowany jest sekretariat. Goście z tego miejsca są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Sprzedaż drewna prowadzona jest na piętrze w pokoju nr 21. Ze względu na rak dostępności piętra dla osób z niesprawnością ruchową istnieje możliwość wcześniejsze umówienie się z pracownikiem celem załatwienia spraw na parterze budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje, z holu na obu kondygnacjach rozchodzą się dwa skrzydła. Korytarze przebiegają przez całą długość skrzydła budynku. Lewe skrzydło o wiele bardziej rozciągnięte aniżeli prawe.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W budynku brak windy, a dostęp na piętro możliwy jest tylko za pomocą schodów, które nie posiadają ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru.

 

Na parterze w lewym skrzydle budynku - trzecie drzwi po prawej stronie korytarza - znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych (pierwsze drzwi za podwójnymi drzwiami).

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny
na nr
+48 94 318 82 37 lub e-mailowo na adres polanow@szczecinek.lasy.gov.pl.