Asset Publisher Asset Publisher

Ostoje bioróżnorodności

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenie Nadleśnictwa Polanów wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej.

 

Celem wyznaczenia ostoi różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest:

1. Zwiększenie różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie
z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych RDLP Szczecinek oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania
i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem.

2. Ochrona najlepiej zachowanych płatów siedlisk chronionych, zwłaszcza priorytetowych na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG.

3. Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu siedlisk chronionych
na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG UE. (tzw. Dyrektywa Habitatowa Natura 2000) .

4. Wdrożenie we wszystkich nadleśnictwach jasnych i precyzyjnych procedur służących pozostawianiu w lesie posuszu i rozkładającego się martwego drewna .

Wyznaczone ostoje różnorodności biologicznej stanowią równocześnie „ekosystemy reprezentatywne" wg definicji zawartej w „Zasadach, kryteriach
i wskaźnikach dobrej gospodarki leśnej w Polsce" wg FSC (kryterium 6.4.).

Ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na podstawie zarządzenia
nr 7 z dnia 31.01.2014 r.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku.