Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Ochrona Lasu

W Nadleśnictwie Polanów prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego lasu zgodnie z wymogami Instrukcji Ochrony Lasu, zaleceniami Zespołu Ochrony Lasu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Zagrożenia powodowane przez czynniki atmosferyczne związane są z położeniem geograficznym: występowanie anomalii pogodowych, okresowe obniżenia poziomu zalegania wód gruntowych, późne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki itp. Zmniejszają one w znaczący sposób biologiczną odporność ekosystemów na działanie szkodliwych czynników biotycznych.

Zagrożenia biotyczne to działania organizmów żywych prowadzące do powstania szkód w drzewostanach. Głównym sprawcą szkód powodowanych przez zwierzynę łowną jest jeleń oraz na uprawach sarna. Wielkość szkód jest relatywnie wysoka, związana z nadmiernym zagęszczeniem jeleniowatych. Nadleśnictwo podejmuje konsekwentne działania w celu zapobiegania szkodom powodowanym przez zwierzynę. Działania te polegają na grodzeniu gniazd dębowych, domieszek biocenotycznych oraz upraw szczególnie narażonych na szkody ze strony zwierzyny, chemicznym i mechanicznym zabezpieczaniu upraw i młodników, wykładaniu drzew zgryzowych, palikowaniu modrzewia itp. Na terenie Nadleśnictwa Polanów z występujących szkodników owadzich największe znaczenie ma kornik drukarz i zespół owadów towarzyszących. Główne działania Nadleśnictwa mające na celu ograniczenie liczebności szkodników wtórnych polegają na wyszukiwaniu i usuwaniu drzew trocinkowych, bieżącym usuwaniu posuszu czynnego, prawidłowej rotacji drewna, wykładaniu pułapek klasycznych i feromonowych. Podobnie jak w przypadku zagrożenia spowodowanego przez szkodniki owadzie, narasta również zagrożenie lasów ze strony grzybów i chorób infekcyjnych. Uszkodzenia powodowane przez grzyby najczęściej odnotowuje się w szkółce i w drzewostanach na gruntach porolnych, gdzie w mniejszym lub większym stopniu drzewostany te są opanowane przez hubę korzeni lub opieńkową zgniliznę korzeni.

Ochrona przeciwpożarowa

            Nadleśnictwo Polanów według stopnia zagrożenia pożarowego lasu, zakwalifikowane jest do III kategorii zagrożenia pożarowego.  Nadleśnictwo dysponuje punktem obserwacji usytuowanym w Leśnictwie Warblewo, bazą sprzętu ppoż. zlokalizowaną przy siedzibie, 6 punktami czerpania wody oraz 14 dojazdami pożarowymi. Podczas akcji bezpośredniej bardzo pomocny jest śmigłowiec, który stacjonuje na lądowisku na ulicy Żwirowej. Patroluje i gasi pożary nie tylko w tut. Nadleśnictwie, ale również w innych Nadleśnictwach RDLP w Szczecinku.

            Poważnym, stałym zagrożeniem obszarów leśnych są pożary, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny oraz długotrwałych okresów suszy w sezonie letnim. Powodują one dotkliwe, nieraz nieodwracalne straty w ekosystemach leśnych. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem wzrastającej ich penetracji przez ludność i nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami oraz celowe podpalenia. Dużym zagrożeniem pożarowym, charakteryzują się tereny, przez które przebiegają linie elektroenergetyczne.