Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR

Na podstawie Zarządzenia nr18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku z dnia 19.06.2020 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy
w biurze i w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Szczecinku (DO.1101.15.2020).
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POLANÓW
OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY
NA STANOWISKO PRACY:
KONSERWATOR
I. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Polanów (RDLP Szczecinek)
ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów tel. 94 318 82 37
e-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej: www.polanow.szczecinek.lasy.gov.pl
II. Wymagania obligatoryjne:
● wykształcenie co najmniej zawodowe o profilu technicznym, mechanicznym (znajomość
podstaw elektryki, mechaniki, prac malarskich i porządkowych), staż pracy minimum 3 lata,
● posiadanie prawa jazdy (kategoria B),
● dobry stan zdrowia, w tym brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
III. Wymagania dodatkowe (preferowane):
● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
● uprawnienia elektroenergetyczne – SEP do 1 kV w zakresie obsługi i konserwacji dla urządzeń,
instalacji i sieci z Grupy 1,
● uprawnienia w zakresie obsługi spawarki,
● uprawnienia palacza c.o.
● kurs, uprawnienia oraz doświadczenie w pracy pilarką i wykaszarką,
● doświadczenie w wykonywaniu drobnych napraw oraz obsługi maszyn i urządzeń,
● umiejętność dobrej organizacji pracy,
● łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
● uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie
zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.
● umiejętność wykonywania powierzonych czynności, w tym określonych w instrukcjach
w zakresie obsługi, przeglądów itp.
-2-
IV. Zakres czynności:
w szczególności:
● wykonywanie drobnych prac naprawczo-remontowych na terenie obiektów nadleśnictwa
oraz drobnych prac elektrycznych (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów,
żarówek, itp.),
● wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa
kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie
instalacji, itp.),
● wykonywanie prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym (umiejętność
gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku,
podstawowe umiejętności malarskie),
● wykonywanie prac naprawczych związanych ze sprzętem biurowym (naprawa biurek, krzeseł,
szafek itp.),
● obsługa maszyn ogrodniczych w zależności od potrzeb,
● drobne naprawy i konserwacja infrastruktury turystycznej (wiaty, kosze, ławki, itp.),
● wykonywanie prac związanych z obsługą kotłowni,
● prowadzenie magazynu nadleśnictwa,
● wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem Nadleśnictwa w materiały i in.
● wykonywanie innych poleceń przełożonego (sekretarza nadleśnictwa).
5. Wymagane dokumenty:
● List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem ze wskazaniem danych
kontaktowych, np. nr telefonu, adres e-mail
● Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (zał. nr 1),
● Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Polanów (zał. nr 2),
● kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i kwalifikacji, w tym kopia
prawa jazdy.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznych podpisem z adnotacją „za
zgodność z oryginałem”.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na
stanowisko konserwatora” w terminie ostatecznym do dnia 17 września 2021 roku włącznie,
osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Polanów, w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 700 do 1500 lub przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres: Nadleśnictwo
Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu do sekretariatu
Nadleśnictwa. Dokumenty aplikacyjne dostarczone/przesłane do Nadleśnictwa po terminie
wskazanym jako ostateczny, nie będą podlegały procedurze naboru.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty
zostaną usunięte.
VI. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane będzie w dwóch etapach:
● Wstępny wybór ofert kandydatów, spełniających wymagania formalne,
● Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w pierwszym etapie (powiadomienie
za pomocą danych kontaktowych wskazanych przez kandydata).
-3-
Nadleśnictwo Polanów zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo powiadomienia wyłącznie
wybranego kandydata o podjętej decyzji w sprawie zatrudnienia, bez podania uzasadnienia
wyboru pozostałym kandydatom naboru.
VII. Informacje dodatkowe:
● Nadleśnictwo Polanów:
- nie zwraca kosztów związanych z naborem,
- nie zapewnia mieszkania służbowego,
- zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny,
- po zakończeniu naboru, oferty odrzucone i te , które wpłynęły po terminie wskazanym jako
ostateczny, będzie można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane, po upływie
14 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone komisyjnie.
- kontakt w sprawie naboru – specjalista ds. pracowniczych tel. 94/ 318 82 37
lub IP 11 24 131.

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku