Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronione

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Polanów znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:

„Okolice Polanowa",
„Okolice Żydowo – Biały Bór"

Obszary te utworzone zostały na mocy Uchwały nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Na-rodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49), podtrzymane rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Zach. z 1999 r. Nr 7 poz. 71).