Wydawca treści Wydawca treści

Natura 200

Obszary Natura 2000

Głównym celem założenia obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, uważanych za cenne i zagrożone w skali Europy. Kolejnym celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Polanów znajdują się trzy Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 utworzone na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji z  dnia 07.11.2013 roku w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7358) (2013/741/UE).

 

Dolina Grabowej (PLH320003) – obejmuje obszar doliny rzeki Grabowej od obszaru źródliskowego po pradolinę i jej południowy skraj w okolicy Sulechówka.

Obszar utworzono ze względu na występowanie m.in. intensywnych zjawisk źródliskowych, łąk ze storczykami wykształconymi na wysiękach wód źródliskowych oraz źródlisk z trawertynami.

Dolina Radwi, Chotli i Chocieli (PLH320022) –obejmuje dolinę rzeki Radew i doliny jej największych dopływów – Chotli i Chocieli, od obszarów źródliskowych do ujścia do rzeki Parsęty w Karlinie.  

 

Jezioro Bobięcińskie (PLH320040) – obejmuje obszar urozmaiconego krajobrazu morenowego zawierającego kompleks pięciu jezior lobeliowych. W jeziorze Bobięcińskim znajduje się jedna z największych w Polsce populacja Elismy wodnej (Luronium natans), w jeziorze Iłowatka – Poryblinu kolczastego (Isoetes echinospora). Znaczącą powierzchnię zajmują: zbiorniki dystroficzne i nachodzące na tafle wody pła mszarne, torfowiska przejściowe i dywanowe mszary, bory i brzeziny bagienne oraz wilgotne i świeże łąki.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Polanów znajduje się jeden Obszar Specjalnej

Ochrony Ptaków Ostoja Drawska (PLB320019).