Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Rośliny i grzyby chronione i rzadkie na terenie Nadleśnictwa Polanów

Na terenie Nadleśnictwa Polanów znajdują się 3 strefy ochronne utworzone dla bielika (Haliaeetus albicilla) i orlika krzykliwego (Clanga pomarina) zlokalizowane
w Leśnictwie Żydowo oraz iglicy małej (Nehalennia speciosa) zlokalizowana na terenie Leśnictwa Buszyno.

Ponadto corocznie aktualizowana jest lista gatunków chronionych roślin i zwierząt.