Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

„Wieleń” – znajduje się na terenie gminy Polanów, w Leśnictwie Wieleń. Zlokalizowany jest w oddziale 233 b, c i zajmuje powierzchnię 2,00 ha.
Powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 1 czerwca 1965 r. (MP Nr 34 poz. 165, zm. Z 2002 r. Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 62 poz. 1373).  Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego z bogatą szatą mszaków i roślin naczyniowych, położonego w jarze. Pierwsze wzmianki o ochronie rezerwatowej tego obszaru pochodzą z roku 1941, kiedy to w Wieleniu utworzono rezerwat widokowy. Współcześnie teren rezerwatu to głęboki jar, porośnięty lasem bukowym, który stanowi przykład kwaśnej buczyny Luzulo-pilosae-Fagetum. Na dnie jaru pojawia się zasilany źródłami strumień, szybko przybierający w wodę, spływającą z bocznych źródlisk. Dno strumienia jest kamieniste, dzięki czemu przypomina górski potok. W zachodniej części rezerwatu na kamieniach występuje krwistoczerwony nalot krasnorostu Hildenbrandia rivularis. Ponadto w rezerwacie stwierdzono liczne gatunki mchów oraz wątrobowców.

 

„Wapienny Las” – znajduje się na terenie gmin Bobolice i Polanów, w Leśnictwie Gołogóra. Zlokalizowany w oddziale 644 a, b, c, i, k, l, m ,n i zajmuje powierzchnię 21,71 ha. Dla rezerwatu została wyznaczona otulina. Powstał na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11.07.2018 r. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu lasów bukowych, grądowych i łęgowych na podłożu wapiennym wraz z rzadką roślinnością żyznych buczyn storczykowych i licznymi źródliskami. Specyficzna budowa geologiczna terenu, strome stoki morenowe, liczne źródliska wapienne oraz wywłaszczenia przy dolinie rzeki Dobrzycy doprowadziły do wykształcenia się różnorodnych fitosocjologicznie i florystycznie zbiorowisk roślinnych.

 

„Źródliska Biegały” – powołany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 października 2022 r. obszar o łącznej powierzchni 23,34 ha, położony na terenie gminy Malechowo, w powiecie sławieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych ekosystemu rozległej niszy źródliskowej cieku Biegała wraz z mechanizmami jej funkcjonowania, jako złożonego systemu wzajemnego oddziaływania procesów hydrologicznych, geomorfologicznych i biotycznych.