Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa Polanów występuje jeden rezerwat przyrody – „WIELEŃ”.

Położony jest w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów w leśnictwie Wieleń, w oddziale 233b,c na powierzchni 2,00 ha. Podstawą prawną utworzenia rezerwatu było Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r., ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 34 z dnia 28.06.1965 r. poz. 195.
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie układu ekologicznego z naturalnymi formami rzeźby terenu i procesami geomorfologicznymi, z potokiem i źródliskami oraz naturalnymi procesami hydrologicznymi.
„Rezerwatem jest odcinek głębokiego jaru, porośnięty lasem bukowym; zbocza w rezerwacie stanowią kwaśną buczynę. Na początkowo suchym dnie jaru pojawia się zasilany źródłami strumień, szybko przybierający w wodę, spływającą z bocznych źródlisk. Niektóre ze źródlisk porośnięte są szuwarami manny gajowej. Dno strumienia jest kamieniste, dzięki czemu przypomina on górski potok. W zachodniej części rezerwatu na kamieniach występuje krwistoczerwony nalot krasnorostu Hildenbrandtia rivularis [5].
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują ponadto dwa rezerwaty niebędące w stanie posiadania Nadleśnictwa. Są to" „ Rezerwat na rzece Grabowej" i „Jezioro Iłowatka".
„Rezerwat na rzece Grabowej" powołany został w celu ochrony naturalnych tarlisk pstrąga potokowego, głowacza i strzebli, zapewnienia właściwych warunków odrostu ryb reofilnych i zabezpieczenia siedlisk bociana czarnego i zimorodka. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.12.1970 r. (M.P. nr 3 poz. 19 z 1971 r.).
Bardzo istotne dla „Rezerwatu na rzece Grabowej" jest sąsiedztwo drzewostanów Nadleśnictwa Polanów oraz łąk i torfowisk nadrzecznych Starego Żeliborza, Rzeczycy Wielkiej i Wietrzna. Są to tereny o bogatej rzeźbie, zasobne w źródliska, rzadkie i chronione rośliny oraz olsy i buczyny.

Rezerwat „Jezioro Iłowatka" powołany został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora lobeliowego ze stanowiskami ro-ślin reliktowych, oraz ze względu na bardzo wysokie wartości krajobrazowe wy-nikające ze swego położenia w niecce otoczonej dość stromymi skarpami. Utwo-rzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.07.1977 r. (M.P. nr 19 poz. 107).